Szkolenia

Ustawowym obowiązkiem pracodawcy jest przede wszystkim organizowanie szkoleń BHP dla pracowników - muszą się one odbywać w ich godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy. Do szkoleń obowiązkowych należą: szkolenie wstępne, organizowane przy zatrudnieniu nowego pracownika, zawierające podstawowe informacje na temat zasad BHP oraz z instruktażu stanowiskowego jak i szkolenia okresowe.Szczegóły dotyczące tego tematu zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny);
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie wstępne ogólne przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa; higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy; w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy; przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy; zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie okresowe pracodawców i innych kierujących pracownikami jest przeznaczone dla: pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami zakładowymi prywatnymi, urzędami, spółdzielniami; innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Celem szkolenia jest aktualizacja; uzupełnienie wiedzy; umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.


Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy, umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą; zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami; postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno- biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust.2 pkt. 5 rozporządzenia;
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie okresowe pracowników administracyjno- biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia, jest przeznaczone dla pracowników administracyjno- biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo- badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych;
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno technicznych jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach projektantów, konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji. 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w szczególności z zakresu: identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy; organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ergonomii; metod likwidacji  lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.